top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: degene met wie Verbeek Paardencoaching een overeenkomst heeft gesloten voor coaching, training, event, workshop of andere dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Verbeek Paardencoaching en Opdrachtgever, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 

Artikel 3: Overeenkomst 

Met bevestiging (schriftelijk of elektronisch) door Verbeek Paardencoaching komt er tussen Verbeek Paardencoaching en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

 1. De dienstverlening zal geschieden door middel van een inspanningsverbintenis. Indien het resultaat anders is, dan Opdrachtgever beoogd heeft, zal Opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd zijn. Ook indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de door Verbeek Paardencoaching verrichte diensten, zal verschuldigdheid van het honorarium blijven bestaan.

 2. De Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Bovendien zal de Opdrachtgever alle bescheiden ter inzage geven welke noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat garant voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

 3. Wij zijn gehouden de opdracht zodanig uit te voeren, dat, voor zover de verstrekte gegevens toereikend zijn, aan de wettelijke eisen op het desbetreffende gebied voldaan wordt.

 

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal de Opdrachtgever de bedragen, zoals deze door ons in rekening zijn gebracht, steeds zonder korting of schuldvergelijking dienen te voldoen binnen viertiendagen na de datum van declaratie.

 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor bedoelde termijn, danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht de opdrachtgever een rente ad 1,5% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden voor de berekening van vermelde rente, als gehele maand berekend.

 3. De Opdrachtgever is buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die wij moeten maken teneinde de nakoming, de ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte te vorderen van de Opdrachtgever, danwel aangesproken door de Opdrachtgever, zich te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer is gevoerd.

 4. Buitengerechtelijke kosten zijn door de Opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, dat wij voor de invordering de hulp van een derde hebben moeten maken. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen met een minimum van vijfenzeventig euro.

 

Artikel 6: Herroeping; Annulering

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussen Verbeek Paardencoaching en Opdrachtgever zonder opgaaf van reden annuleren tot uiterlijk 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst annuleert 14 dagen ná totstandkoming van de overeenkomst, blijft Opdrachtgever het gehele factuurbedrag verschuldigd.

 2. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen vóór de start van de werkzaamheden, verklaart Opdrachtgever middels aanmelding en akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden dat hij uitdrukkelijk instemt met uitvoering van de overeenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, alsmede dat hij afstand doet van het herroepingsrecht.

 3. Wanneer er naar inzicht van Verbeek Paardencoaching onvoldoende inschrijvingen voor de uit te voeren opdracht of indien er sprake is van ziekte of overmacht bij Verbeek Paardencoaching, behoudt Verbeek Paardencoaching zich het recht voor om het event, de workshop, training of coaching te verplaatsen naar een ander tijdstip of te annuleren. In geval van annulering, zal het reeds betaalde bedrag voor de betreffende opdracht binnen 14 dagen na annulering worden teruggestort door Verbeek Paardencoaching aan Opdrachtgever.

 

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door Opdrachtgever aan Verbeek Paardencoaching worden verstrekt, is vertrouwelijk. 

Artikel 8: Auteursrecht en eigendom

Het (intellectueel) eigendom van het materiaal dat gebruikt wordt bij de werkzaamheden rust bij Verbeek Paardencoaching. Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbeek Paardencoaching. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. Verbeek Paardencoaching is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen van Opdrachtgever of persoonlijk letsel van Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Verbeek Paardencoaching.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Verbeek Paardencoaching voor schade die hij/zij veroorzaakt aan zaken van derden.

 3. Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Verbeek Paardencoaching uit welke hoofde dan ook beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de betreffende overeenkomst tussen Verbeek Paardencoaching of Opdrachtgever bedongen prijs, inclusief BTW.

 4. Verbeek Paardencoaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

 1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts tussen Verbeek Paardencoaching en Opdrachtgever van toepassing, indien deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen.

 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Verbeek Paardencoaching en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

 3. Op de overeenkomst tussen Verbeek Paardencoaching en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 4. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen Verbeek Paardencoaching en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij naar Nederlands dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

bottom of page